Przykazania

Starcy powiadali, że Bóg wymaga od chrześ­cijan, aby byli posłuszni nakazom Pisma Świętego, ponieważ w nim jest zawarta norma tego, co należy mówić i czynić, a także by byli ulegli przełożonym i prawowiernym ojcom.

Ufność

Starcy powiadali, że jeśli ktoś ma do kogoś zaufanie i stanie mu się posłuszny, nie musi zastanawiać się nad nakazami Bożymi, lecz swoją wolę podporządkować całkowicie ojcu duchownemu. Ponieważ, jeśli jemu będzie we wszystkim posłuszny, nie będzie miał grzechu u Boga.

Posłuszeństwo

Abba Hyperechios powiedział: „Posłuszeństwo jest zadaniem mnicha. Ten, kto je posiada, zostanie wysłuchany i ufnie stanie przed ukrzyżowanym, gdyż Pan w ten właśnie sposób, to znaczy stawszy się posłusznym aż do śmierci, podjął krzyż”.

Ubóstwo

Powiedziała także: „Powinniśmy roztropnie kierować duszą i przebywając we wspólnocie nie szukać tego, co swoje i nie służyć swej własnej woli, ponieważ niby wygnańcy oderwani od spraw światowych oddaliśmy się naszemu jedynemu Ojcu w wierze. Nie szukajmy więc tego, co opuściliśmy. Tam mieliśmy sławę i dostatek jedzenia. Tu zaś brak nam nawet chleba”.

Pokora

Święta Synkletyka powiedziała iż we wspólnym życiu bardziej ceni się posłuszeństwo niż umartwienie. Umartwienia bowiem rodzą zuchwałość, a z posłuszeństwem idzie w parze pokora.